Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató letöltése

Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Tudatos Lépés Kft.
Székhelye: 1119 Bp. Tétényi út 38B. 1/6
Adószám: 144446096-2-43
Cégjegyzék szám: 19 09 5104677
Levelezési cím: 1119 Bp. Tétényi út 38B. 1/6
E-mail cím: info@tudatoslepes.hu
Telefonszám:20/7751600

Tudatos Lépés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett www.tudatosszulo.hu webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. Az Érintettek adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÉLJA

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.tudatosszulo.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői (Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A www.tudatosszulo.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]Az Érintett a megrendelés során megadott adatok közül a név, a lakcím, a telefonszám és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak számít.

Az Adatkezelés célja az Érintettekel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

Az Érintett megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Tudatos Lépés Kft. által működtetett webáruházában (www.tudatosszulo.hu) megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

A kezelt adatok köre:

 • Név – szükséges az azonosításhoz, kapcsolatfelvételhez, a számla kiállításához, a rendelés egyeztetéséhez
 • Cím – szükséges a számla kiállításához, a szállítás lebonyolításához,
 • E-mail cím – szükséges a kapcsolatfelvételhez, a rendeléssel összefüggő kapcsolattartáshoz, a hírlevél küldéshez, a rendeléssel összefüggő visszajelzésekhez, a szállítási értesítés kiküldéséhez
 • Telefonszám: szükséges a rendeléssel kapcsolatos egyeztetésekhez, a kapcsolattartáshoz, a szállítási értesítéhez
 • Vásárlás/regisztráció időpontja -technikai művelet, szükséges a rendelés leadási időpontjának azonosításához/a kapcsolatfelvétel időpontjának ismeretéhez

FOGALMAK

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

személyes adat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adatok jogszerűen akkor kezelhetők:

 • Ha az Érintett hozzájárulását adja, hogy személyes adatait kezelje;
 • Ha a közérdeken alapuló célból elrendelik;

A RENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere :
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) adja.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján rendelése teljesüljön.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag az Érintettekkel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt  termék/ek eljuttatása az Érintett személyhez.

A kezelt adatok köre

 • Név: Érintett azonosítására szolgáló adat, a megrendelő személyének azonosítására szolgál.
 • Cím: Érintett által megadott számlázási, illetve szállítási cím, ami a számla helyes kiállításához, illetve a rendelés célba juttatásához szükséges.
 • E-mail cím: az elektronikus kapcsolattartás eszköze és lehetősége
 • Telefonszám: a rendeléssel kapcsolatos egyeztetések megvalósulásának eszköze, a rendelés pontos célbajutásához szükséges egyeztetési lehetőség

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat az Érintett

 • hozzájárulásának visszavonásáig;
 • illetve az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) jelenti az adatkezelés jogszabályi hátterét.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1)
bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre

 • Név – Érintett személyneve (vezeték- és utónév)
 • Cím – Érintett által megadott ún. számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám, épület, lépcsőház, szint (emelet) ajtószám)

A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az Érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) biztosítja.

A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hogy az Adatkezelő által - a webáruház használata közben - megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1), illetve a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja, hogy az Érintett által megrendelt termék/ek a megadott címre eljussanak.

A szállítással kapcsolatos kapcsolatosan kezelt adatok köre

 • Név – szükséges az Érintett (Megrendelő) azonosításához
 • Cím – szükséges a megrendelt termék/ek kézbesítéséhez, az átadás létrejöttéhez
 • E-mail cím – szükséges a szállítással kapcsolatos értesítések kiküldéséhez, Érintett (megrendelő) informálásához
 • Telefonszám – a szállítás időpontjának egyeztetéséhez, az Érintett (Megrendelő) tájékoztatásához, probléma esetén a kapcsolatfelvételhez.

A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a szállításhoz kapcsolódó adatokat harmadik személynek adja át, amihez Érintett a rendelése leadásával elfogad, illetve annak átadásához hozzájárul. A Tudatos Lépés Kft., mint Adatkezelő a szállítással kapcsolatos adatkezelést a GLS Hungary hatáskörébe utalja.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény adja.

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hogy az Adatkezelő által küldött hírleveleket megkapja. Erről rendelkezik továbbá az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag az Érintettekkel történő kapcsolattartás megkönnyítése, információk eljuttatása, termékek bemutatása, akciók közzéadása.

A hírlevél küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok köre

 • Név – Érintett azonosítása
 • E-mail cím – az elekronikus levelek azonosítója

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli

Az Érintett előzetes hozzájárulása (hírlevél feliratkozása) alapján az Adatkezelő tájékoztató leveleivel, termékismertetőivel és ajánlataival az Érintettet megkeresheti a regisztráció során megadott email címen. Az Érintett indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről akár az automatikus leiratkozással, akát az info@tudatoslepes.hu vagy
info@tudatosszulo.hu címre küldött levelével.

REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Ptk. 2013. évi V törvény jelenti.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hogy Az Adatkezelő által működtetett webáruház használata közben megadott személyes adatait, továbbá a rendelés folyamatát saját fiókjában ellenőrizhesse, illetve erről rendelkezik az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja
Az Érintett számára a későbbi gyorsabb, kényelmesebb rendelési folyamat biztosítása, illetve a rendelési folyamatok megtekintése.

A regisztrációval kapcsolatosan kezelt adatok köre

 • Név – az Érintett által megadott név a felhasználói fiók azonosításához
 • E-mail cím – Érintett azonosítója a fiókba történő belépés céljából, illetve elfelejtett jelszó esetén az új, megváltoztatható jelszó kiküldéséhez
 • Jelszó – Érintett által megadott jelszó

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

SÜTIK KEZELÉSE

A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, az Érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít az Érintett számítógépére adatfeljegyzés, az Érintett azonosítása, az Érintett további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az Érintett azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelő a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az Érintett által használt IP cím
 • a böngésző típusa
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői
 • a látogatás időpontja
 • a meglátogatott oldalak.

Süti kezelés jogszabályi háttér
A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

Sütik beállítása
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozzák az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

A sütik célja a webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy az Érintett a webáruház bizonyos funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja használni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer 11
Internet Explorer 10
Safari

A honlap által használt sütik főbb jellemzői

A „maradandó sütik”: (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az Érintettet, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas.

A „munkamenet sütik”: (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg az Érintett el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint, hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemről.

Google Adwords süti: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket az Érintettek számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott Érintett esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és az Érintett által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Érintett legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-on.Amennyiben az Érintett nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/954647?hl=en

Az Üzemeltetőnek nem szükséges az Érintett hozzájárulása az alábbi süik használata során:

 • A jelszóval védett munkamenethez használt süti
 • A bevásárlókosárhoz használt süti
 • Biztonsági süti

Az Érintett a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy az Érintett nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Érintetteknek lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak az Érintett személyének beazonosítására.

Közösségi média
Az Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben az Érintett valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal, úgy az Érintettek alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, az Érintett nyilvános profil képe.

Az Érintettekre az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő az Érintettet előzetes értesítés nélkül kizárhatja.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI ÉS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÜK SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZŐ ADATFELDOLGOZÓ

Adatfeldolgozó: Tudatos Lépés Kft.
Székhelye: 1119 Bp. Tétényi út 38B. 1/6
Adószám: 144446096-2-43
Cégjegyzék szám: 19 09 5104677
Adatfeldolgozás helye: 1119 Budapest, Etele út 32B. fsz. 6.
E-mail cím: info@tudatoslepes.hu
Telefonszám: 20/7751600

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZŐ ADATFELDOLGOZÓ
Adatfeldolgozó:Tarhely.eu
Székhelye: 1144 - Budapest, Ormánság u. 4.
Adószám: 14571332-2-42 / HU14571332
 

SZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ
Adatfeldolgozó: GLS - General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozás helye: http://online.gls-hungary.com/
Adatfeldolgozási technológia: a GLS Hungary által hozzáférhetővé tett információs rendszer
Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a megrendelt termék szállításában. A termék szállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, telefonszáma az adatfeldolgozó a kiszállítás időtartalmáig kezelheti,  ezt követően haladéktalanul törli.

SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ
Adatfeldolgozó: Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt. - CashMan-Fx online vállalatirányítási rendszer
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.cmfx.hu
Adatfeldolgozási technológia: Az adatfeldolgozó által hozzáférhetővé tett információs rendszer.
Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

SZÁMLA TÁROLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÁS
Adatfeldolgozó: KONTIR 8500 Számviteli Szolgáltató és Adótanácsadó Betéti Társaság
Székhelye: 8500 Pápa, Hetedik utca 37.
Adószám: 20493641564119
Cégjegyzék szám: 19 06 5094228
Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla tárolásában. Az adatfeldolgozó az Érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Az adatfeldolgozó internetes felületet és programot biztosít az Adatkezelőnek a hírlevelek kiküldéséhez, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli. A leiratkozás folyamata automatizált, illetve az érintett kérésére az Adatkezelő törli az adatot.

ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást. Az Érintett bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az Adatkezelő köteles az Érintett által kért saját adataival kapcsolatos helyesbítését, módosítását, illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jog

Az Érintett a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: info@tudatoslepes.hu
Postai úton: Tudatos Lépés Kft. - 1509 Budapest, Pf: 36.
Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az Érintett rendelkezésre bocsátani.

Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa  anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentősen vagy hátrányosan érintené.

Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A panaszügyintézés lehetőségei
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be az adataival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget egyikén:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával az Érintett elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.